JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Amb data 28 de Març de 2021

Es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES, que es celebrarà, en el domicili de C./Torre de Cellers, 5 – Polígon Industrial Can Volart – 08150 – Parets del Vallès, el dia 31 de Maig de 2021, a les 16:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1) – Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats exercici 2020

2) – Precs i preguntes.

3) – Aprovació de l’Acta de la Junta

S’informa del dret dels socis a examinar i obtenir de manera immediata i gratuïta en el domicili social C./ Aragó, 390-394 Àtic 12 – 08013 de Barcelona la documentació que ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta General.

Barcelona, a 28 d’Abril de 2021.- L’administrador únic. Rossend Tapias Baqué.