JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES, que es celebrarà, en el domicili de la societat, C/ Aragó, núm. 390-394 àtic porta 12, 08013 Barcelona, el dia 02 de Setembre de 2020, a les 16:30 hores, amb el següent: 

ORDRE DEL DIA

1) – Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats exercici 2019 

2) – Aprovació (si escau) de la gestió social efectuada per l’òrgan d’administració de la societat durant l’exercici 2019 

3) – Exposició situació interna que afecta directament el funcionament ordinari. 

4) – Canvi Estratègic. 

5) – Estat nova Societat “Localass, S.L.” 

5) – Atorgament de facultats per l’execució dels acords adoptats. 

6) – Precs i preguntes. 

7) – Aprovació de l’Acta de la Junta 

S’informa del dret dels socis a examinar i obtenir de manera immediata i gratuïta en el domicili social la documentació que ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta General. 

Barcelona, a 31 de Juliol de 2020.- L’administrador únic. Rossend Tapias Baqué. 

Pots clicar en aquest enllaç per descarregar-te la convocatòria en PDF.