JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Amb data 02 de Setembre de 2020
Es va celebrar i aprovar la

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1) – Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats
exercici 2019
2) – Aprovació (si escau) de la gestió social efectuada per l’òrgan
d’administració de la societat durant l’exercici 2019
3) – Exposició situació interna que afecta directament el funcionament ordinari.
4) – Canvi Estratègic.
5) – Estat nova Societat “Localass, S.L.”
5) – Atorgament de facultats per l’execució dels acords adoptats.
6) – Precs i preguntes.
7) – Aprovació de l’Acta de la Junta