JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Amb data 26 de Març de 2021

Es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES, que es
celebrarà, en el domicili de la societat, C/ Aragó, núm. 390-394 àtic porta 12, 08013-
Barcelona, el dia 26 d’Abril de 2021, a les 16:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1) Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats exercici 2020
2) Exposició situació interna que afecta directament el funcionament ordinari.
3) Atorgament de facultats per l’execució dels acords adoptats.
4) Precs i preguntes.
5) Aprovació de l’Acta de la Junta

S’informa del dret dels socis a examinar i obtenir de manera immediata i gratuïta en el
domicili social la documentació que ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta General.

Barcelona, a 26 de Març de 2021.- L’administrador únic. Rossend Tapias Baqué.